Generalforsamling 2012

Den 6. Juni 2012 blev der igen i år afholdt generalforsamling i Kultur Perronen i Auning.  Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne og 25 medlemmer deltog. Carsten Riis Olesen blev valgt som dirigent.

Carsten Riis Olesen og Mogens RosengårdFormand Karsten Hansen indledte beretningen med at vise en oversigt over, hvor langt lauget er kommet på 2 år inden for de regionale og lokale mål for hjortevildtforvaltning. Der er rykket godt på mange områder, men der er stadig usikkerheder omkring udvikling i hjortevildtbestanden og sammen sætningen.  Bestyrelsen forsøger via vildtindberetning, kæbeindlevering, transektundersøgelse og diverse statistikker, at få et overblik over hjortevildtbestanden i laugområdet. Først når vi har et overblik over dette, kan vi sige om vi er kommet tættere på målet for hjortevildtforvaltning.

Der har været en lang række aktiviteter i lauget. Disse er kort gengivet her: Vi har kørt et forsøg med transektundersøgelse. Vi har bl.a. registreret 391 observationer af hjortevildt i 2011. Transektundersøgelsen er nu permenent og målsætningen for 2012 er 1.000 registreringer. Der kan løbende følges med i transektundersøgelsen på hjemmesiden under fanen transektundersøgelse. SMS kæde i Brunmosen med 19 registreringer af skud efter mørkets frembrud. Fokus på skader på landbrugsafgrøder. Der har været et fald i skader i år i forhold til sidste år. Flere landmænd har Der lyttes interesseret til beretningengjort en indsats for reducering af skader og det ser ud til, at det har hjulpet. Katalog over redskaber til reducering af markskader er blevet udbygget og efterspørges ikke kun af vores medlemmer men også af medlemmer fra andre hjortelaug. Foredragsaften med Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi om registrerings- metoder for hjortevildtet. Informationsmøde om transektundersøgelsen. Besøg på Løvenholm Slot hvor Jeanette og Jens Christian viste rundt og fortalte om slottets historie og om jagt, landbrug og skovbrug. Der blev indleveret 127 kæber i lauget til kæbeundersøgelse. Dette er en stigning på 15 stk. i forhold til sidste år.  For hele regionen var målet 400 stk. Der blev indleveret 331 kæber, hvilket er et fald på 10 % i forhold til forrige år. Der er udsendt 7 nyhedsbreve til medlemmerne af lauget og givet en masse informationer om lauget aktiviteter. I forbindelse med generalforsamlingen blev medlem nr. 100 indmeldt i lauget. Vi startede for 2 år siden med 43 medlemmer.

Hjortelaugets regnskab blev godkendt med et overskud på 304 kr. hvorefter laugets egenkapital udgør 3.285 kr. Det blev besluttet at fortsætte med 0,00 kr. i kontingent, Vi håber fortsat, at der er mange som vil støtte lauget økonomisk som støttemedlemmer A og B. Tak for det

Der var genvalg til Karsten Hansen, Jens Korning og Mogens Rosengård. Per Bruhn blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Poul Kroier. Karsten takkede Poul for en god indsats i bestyrelsen.  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand, Karsten Hansen, Næstformand Jens Korning, kasserer Bent Nielsen, sekretær Mogens Rosengård og medlemmer Peter Nielsen, Flemming Andersen, Per Bruhn og suppleanter Peter Hove og Carsten Riis Olesen. Der var genvalg til alle bilagskontrollanter og suppleanter.  Under punktet eventuelt blev der drøftet flere spændende aktiviteter og nye tiltag. Disse vil blive offentliggjort på hjemmesiden under kalender.  Der blev fra flere sider givet udtryk for tilfredshed med aktivitetsniveauet og bestyrelsens indsats.

Efter generalforsamlingen fortalte Christian Thomsen, Djursland Landboforening om Vildafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose. Projektet har bl.a. givet input til Hjortevildt Djursland (regionens) aktivitetsprogram omkring etablering af aflastningsmarker for hjortevildtet. Regionen har bl.a. sat sig som mål, at der skal etableres 500 ha aflastningsmarker på Djursland i løbet af de næste 3 – 5 år. Der var mange spændende spørgsmål og kommentarer til Christians indlæg og vi føler, at vi alle har fået et godt afsæt og en masse ideer til at kunne indfri målene omkring aflastningsmarker.

På bestyrelsens vegne.
Karsten Hansen

 

Senest opdateret den 17. juni 2014 af Karsten Hansen