Generalforsamling 2020

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug – referat fra generalforsamling

Tirsdag den 16. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Ny Ryomgaard, Frederikslundvej 4, v/Mikal Kjeldsen. Der var 23 forventningsfulde medlemmer mødt frem og de fik dels en status på hjortevildtforvaltning samt information om status på nye fokusområder tandsnit, dæmringsjagt og større hjorte på Djursland. Endvidere blev der under punktet Eventuelt drøftet behov / ikke behov for fodring af hjortevildt. Efter generalforsamlingen  gav Vildtforvalter Kristian Stenkjær en gennemgang af  hjortevildtforvaltning for Løvenholm Gods, GPS mærkning af kronvildt samt ønske om mere dialog med naboer.

Svend Skou blev valgt som dirigent og gav ordet til Karsten, som kunne berette om og gøre status over den nye kronvildtforvaltning og den forestående nye dåvildtforvaltning

 

Vildtindberetning

De nye  muligheder for at give detaljerede information i forbindelse med hjortevildt indberetninger har ca. 600 benyttet sig af på Djursland. Vi har nu et godt indblik i hjortevildtsammensætningen. Bl.a. kan vi se, at der for Kronvildt nedlægges betydelig flere hun kalve end han kalve og at spidshjorte udgør ca. halvdelen af hjorte udbyttet. Se www.fauna.au.dk

Regionens årsrapport 2019 / 2020 (er under udarbejdelse):

 • Det er regionens vurdering, at forårsbestanden af kronvildt på Djursland i 2020 er faldet lidt (20 dyr) til i alt ca. 3.045 stk. (tidligere: 3.065 dyr). Specielt Meilgård Gods oplever en markant nedgang (25%) og Fuglsømose oplever en større vækst på 40 dyr..
 • Afskydningen af kronvildt I sæsonen 2018 / 2019 er der nedlagt i alt 994 stk. og det er en lille nedgang i f.t. forrige år med 1.017 stk.
 • Årsrapport for Kronvildt og Dåvildt 2018 / 2019 – se Hjortevildtgruppens rapport 2018-2019 (2)
 • Oversigt over forårsbestand og nedlagt: Kronvildt_Djursland
 • Det er regionens vurdering at forårsbestanden af dåvildt på Djursland i 2019 er steget med ca. 25 dyr til i alt 1.380 stk. (tidligere: 1.355 dyr). Dette svare til en tilvækst på 2%.Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder.
 • Afskydningen af dåvildt er steget med ca. 2 % til I alt 417 stk. i sæsonen 2017 / 2018 i f. t. I forrige år med 408 stk.
 • Oversigt over forårsbestand og nedlagt:  Dåvildt_Djursland

Nyhedsbreve:

Der er i løbet af året sendt 3 nyhedsbreve ud til medlemmerne af lauget.

Øvrige punkter under generalforsamlingen:

Regnskab:

 • Årets resultat viste et underskud på kr. 2.648,16, som relaterer sig til sidste års generalforsamling (forskel mellem egenbetaling og udgifter til smørebrød, kaffe og kage). Årets kassebeholdning udgør kr. 2.485,08. Regnskabet blev godkendt.

Kontingent:

 • Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent – 0,00 kr.
 • Der er p.t. 139 medlemmer af lauget. En netto tilbagegang på 1 medlem i forhold til sidste år.

Valg til forskellige poster:

 • Karsten Hansen blev genvalgt som formand 
 • Ole Bæk Nielsen, kasserer ikke på valg. Genvalgt som kasserer
 • Carsten Hougård ønske ikke genvalg. 
 • Buller Jelsgaard blev genvalgt 
 • Mikael Kjeldsen blev genvalg.
 • Ole Severinsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen
 • Der var også genvalg til Peter Hove som suppleant. Det blev valgt at fortsætte med 1 suppleant.

Valg til bilagskontrollanter:

 • Der var genvalg til Jens Axelsen og Svend Skov samt suppleant Henrik Westergård. 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage som blev nyt udendørs (p.g.a. Covid19)  og herefter indtog Vildtforvalter Kristian Stenkjær, fra Løvenholm Gods podiet og fortalte om alle de spændende tiltag som godset har igangsat inden for vildtforvaltning med færre jagter, flere aflastningsmarker, ingen fodring, GPS mærkning af kronvildt, samarbejde med naboer etc.

Referat slut

Senest opdateret den 18. juni 2020 af Karsten Hansen