Formål og opgave

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug er oprettet af personer der har interesse og berøring med hjortevildt i den vestlige del af Djursland.

Laugets formål er, gennem gensidig dialog mellem jægere, skovejere, landmænd og naturinteresserede, at forvalte den i området værende hjortevildtbestand og at udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til kronvildt.

Laugets formål er:

 • At videreformidle og støtte op om de politiske beslutninger om hjortevildt, som er truffet landspolitisk og formidlet via de regionale hjortelaug – i dette tilfælde hjortevildt Djursland.
 • At forvalte den i området værende hjortebestand, således det er muligt lokalt at leve op til de politiske beslutninger om hjortevildt.  
 • At beskæftige sig med hjortevildtforvaltning på tværs af jagt- og ejendomsskel.

Laugets opgave er:

 • At skabe et naturligt forum, hvorunder grundlag for en gensidig forståelse for og dialog mellem jægere, skovejere, landmænd og naturinteresserede kan ske, til hjortevildtets bedste.
 • At udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.
 • At udøve fælles aktiviteter og indsamle viden om hjortevildt med det formål at formidle og informere om emner i relation til hjortevildt.

Af aktiviteter kan nævnes:

 • Indsamling af viden om hjortevildtet, der kan danne baggrund for vurdering af i hvilket omfang Hjortelauget lever op til de politiske beslutninger og mål.
 • I samarbejde med interesserede lodsejere og andre hjortelaug kan der foretages aktuelle undersøgelser, optællinger, analyser der kan anvendes som redskab til konkret vurdering af hjortevildtbestandens størrelse og sammensætning m.m.
 • Opsamling og udveksling af erfaringer og gode ideer om hjortevildt blandt laugets medlemmer. Vil bl.a. ske via laugets hjemmeside.
 • Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale hjortevildt bestand vurderes herunder afskydningsmængder, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse.
 • Indsamling af data om hjortevildt, således beslutninger kan træffes på faktuel baggrund.
 • Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift.
 • Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader.
 • Deltage i og erfaringsudveksle med de regionale og lokale hjortelaug på Djursland.
 • Gæstebesøg fra f.eks. landbrugs- og skovbrugskonsulener.
 • Gæstebesøg fra schweisshundeførere –  hvordan reduceres anskydninger
 • Gæstebesøg fra slagtere / kokke etc.

Desuden har hjortevildtlauget det formål, at være talerør overfor:

 • Foreninger og myndigheder
 • Skov og Naturstyrelsen
 • Danmarks Jægerforbund
 • Lokalbefolkning – turister

Kommunikationen til medlemmerne foregår primært gennem e-mails og nærværende hjemmeside. Hvis du har lyst til at modtage e-mails bedes du venligst kontakte formanden

Du kan finde hjortelaugets vedtægter her.

Senest opdateret den 15. november 2022 af Karsten Hansen