Generalforsamling 2014

IMG_3845Den 12. Juni 2014 blev der afholdt generalforsamling i Kultur Perronen i Auning. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne og 15 medlemmer deltog heri. Per Bruhn blev valgt som dirigent.

Formand Karsten Hansen indledte beretningen med at gøre status over laugets mange aktiviteter:

  • Hjortevildt observations holdene har gennemført seks observationer hvor der bl.a. er observeret 762 stk. kronvildt og 84 stk. dåvildt. Der køres den sidste mandag i hver måned og der er altid plads til flere observatører.
  • Den 19/9 var der 20 medlemmer på besøg på Emmedsbo for at høre hjortene brøle. En stor succes som vi gerne vil gentage.
  • Som noget nyt har vi arrangeret 2 kurser i vildtsygdomme og hygiejne i samarbejde med Vivild Jagtforening. Kurset udbydes igennem Danmarks Jægerforbund og gav bl.a. de ca. 50 kursister autorisation til at må videresælge større mængder vildt.
  • Der har været fokus på vildtskader og det ser ud til, at det nogenlunde er på samme niveau som sidste år. Vi forsøger at sætte et møde op med Djursland Landboforening for at komme lidt tættere på skaderne og omfanget herved.
  • IMG_3847I bestyrelsen har vi arbejdet en del med emnet, hvordan får vi “ældre hjorte over 8 år”. Der er umiddelbart ikke nogen nemme løsninger hertil – ud over at lade være med at skyde dem. Vi har analyseret en del talmateriale og kan bl.a. forsigtigt vurderer, at der ikke altid er sammenhæng mellem antallet af sprosser og alder. Vi kan se af kæbeundersøgelsen, at store hjorte (sprossemæssigt) ofte er meget unge hjorte f.eks. en 3 årig med 16 sprosser og flere ældre hjorte + 8 år med 6 eller 8 sprosser. Vi har drøftet forskellige forslag til, hvordan vi kan få ældre hjorte med Regionen. Vi  har også efterlyst regionens holdning til, hvorfor vi skal have ældre hjorte – er det p.g.a. søndagsturen – noget at kigge på, for jægernes skyld, avl – tidligere brunst, kommerciel interesse samt hvor mange ældre hjorte vi skal have på Djursland. Vi venter spændt på en tilbagemelding.
  • Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og 2 møder med regionen. Der er fremsendt 7 nyhedsbreve til medlemmerne og en række informationer og rapporter er opdateret på hjemmesiden.
  • Vi er i dag 114 medlemmer. Vi startede for 4 år siden med 43 medlemmer.
  • Regionen har afholdt Hjortevildt sommermøde i Ørum aktivitetscenter med over 100 deltagere. Lars Haugård fortalte om kæberapporten for 2012/2013 og Claus Lind Christensen og Lars Jensen fra Danmarks Jægerforbud om samarbejde og mål for hjortevildtforvaltning. Lars Kejser ridsede udfordringerne med forvaltningen op og lagde grundlag for en livlig og spændende dialog.
  • Den 23/11 blev der afholdt fællesjagt på hinder og kalve på hele Djursland. Det blev indrapporteret om ca. 40 nedlagte dyr og fællesjagten er allerede annonceret til 3/1 2015 næste år.
  • Årets afrapportering til det nationale hjortevildtgruppe fortælle om en stabilisering af kronvildt på Djursland med en forårs bestand på 2.675 stk og en vækst på dåvildt med 10% til 1.075 stk. Regionen har indstillet til vildtforvaltningsrådet, at spidshjorte fortsat skal fredes på Djursland og Kronhjorte i januar måned – første gang januar 2015.

Hjortelaugets regnskab blev godkendt med et overskud på 1.069,33kr. hvorefter laugets egenkapital udgør 4.490,28 kr. Det blev besluttet at fortsætte med 0,00 kr. i kontingent, Vi håber fortsat, at der er mange som vil støtte lauget økonomisk som støttemedlemmer A og B. Tak for det.

Der var genvalg til Mikal Kjeldsen, Bent Nielsen, og Flemming Andersen.  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand, Karsten Hansen, Næstformand Jens Korning, kasserer Bent Nielsen, sekretær Mogens Rosengård og medlemmer Mikal Kjeldsen, Flemming Andersen, Per Bruhn. Der var genvalg til bestyrelsessuppleanterne  Peter Hove og Carl-Emil. Der var genvalg til Jens Axelsen som bilagskontrollant og Svend Skou blev valgt som bilagskontrollant i stedet for Christian Nielsen. Begge bilagskontrol suppleanter blev genvalgt.

Under punktet eventuelt blev der efterlyst en mere åben og gennemskuelig beslutningsproces ved valg til nationale og regionale bestyrelses. Det virker som nogle meget lukkede og selvbestaltede bestyrelser og passer slet ikke til fundamentet for hjortevildtforvaltning, som hviler på de lokale laug aktiviteter. De lokale laug har alt for svært ved at trænge igennem med ideer og nye forslag og bliver ofte ikke hørt. Der er store forventninger til, at vores nye regionale formand Per Therkildsen vil involvere de lokale laug mere i det regionale arbejde. Der blev fra flere sider givet udtryk for tilfredshed med aktivitetsniveauet og bestyrelsens indsats.

IMG_3850Efter generalforsamlingen fortalte formand Per Therkildsen, Hjortevildt Djursland lidt om de store udfordringer vi står over for. Der har været møde med den nationale hjortevildtgruppe på Kalø og her var budskabet, at vi langt fra alle steder (Regioner) er i mål i forhold til den nationale målsætning . Der skal i løbet af kort tid skabes bedre resultater, når det drejer sig om fordeling mellem han og hun dyr samt flere ældre hjorte i bestanden. Skader forvoldt af hjortevildt er der også kommet ekstra fokus på OG vi skal finde ind til et bedre samarbejde med landbruget herom. Per vil gerne lægge op til, at der bliver holdt flere debatmøder over emnerne, således vi kan få så megen input som muligt at arbejde videre med. Tak til Per for indlægget.

På bestyrelsens vegne.
Karsten Hansen

 

 

Senest opdateret den 17. juni 2014 af Karsten Hansen