Generalforsamling 2015

Den 4. Juni 2015 blev der afholdt generalforsamling i Kultur Perronen i Auning. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne og ca. 40 medlemmer deltog heri.  Jens Korning blev valgt som dirigent.

Formand Karsten Hansen indledte beretningen med at gøre status over laugets mange aktiviteter:

  • Det store emne for 2015 har været den nye hjortevildtforvaltning. Vi har i lauget allerede i Januar måned udarbejdet et forslag til Regionen og Jægerforbundet på, hvordan vi kunne se den nye forvaltning. Vi mener, at det er vigtigt at forvaltningen bliver så rummelig, at alle kan være med. Er der enkelte som ønsker at stå uden for, skal der laves særskilt regler for dem. Det er også vigtigt, at der bliver taget stilling til hvordan en forvaltning skal organiseres / administreres. Der er i det hele taget brug for faste rammer for forvaltningen, for at denne kan blive en succes. Det foregår fortsat drøftelser af hvordan den kommende hjortevildtforvaltning skal skrues sammen. Vi vil i lauget forsøge at fordele viden / information såsnart vi få nyheder om udviklingen
  • Den Nationale Hjortevildtgruppe bad sidste år alle regioner sætte særskilt fokus på markskader forvoldt af hjortevildt. I den forbindelse havde vi den 22/7 2014 møde med Hans Gæmelke og Laurits Hougaard, Djursland Landboforening. Resultatet af mødet blev 6 fokuspunkter som vi sammen vil arbejde på og med.
  • Hjortevildt observations holdene har gennemført seks observationer hvor der bl.a. er observeret 740 stk. kronvildt og 74 stk. dåvildt. Der køres den sidste mandag i hver måned og der er altid plads til flere observatører. Allan Prang har hjulpet os med at summe resultaterne af 4 års observationer sammen og det er der blevet en spændende rapport ud af, som kan findes på hjemmesiden.
  • Den 18/9 var der 18 medlemmer på besøg på Emmedsbo for at høre hjortene brøle. En stor succes som vi gerne vil gentage.
  • Der har været fokus på vildtskader og det ser ud til, at det nogenlunde er på samme niveau som sidste år. Vi forsøger at sætte et møde op med Djursland Landboforening for at komme lidt tættere på skaderne og omfanget herved.
  • Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder og 2 møder med regionen. Der er fremsendt 7 nyhedsbreve til medlemmerne og en række informationer og rapporter er opdateret på hjemmesiden.
  • Vi er i dag 122 medlemmer. Vi startede for 5 år siden med 43 medlemmer.
  • Den 3/1 2015 blev der afholdt fællesjagt på hinder og kalve på hele Djursland. Der var rigtig mange jæger på posterne, men resultatet blev noget under det forventede (ca. 10 nedlagte dyr). Der skal tænkes i nye baner med en fællesjagten, for at vi kan få succes. Fællesjagten er allerede annonceret til 9/1 2016 næste år.
  • Årets afrapportering til det nationale hjortevildtgruppe fortælle om en stabilisering af kronvildt på Djursland med en forårs bestand på 2.700 stk., dog med et større forskydning på Meilgård (- 40%) og Fuglsømose (+10)  og en stabil bestand på 1.075 stk. dåvildt. Regionen oplever flere brud på de etiske regler og opfordre alle til at være opmærksomme på hvordan vi opfører os i naturen og over for hinanden.

Hjortelaugets regnskab blev godkendt med et underskud på 1.026,67 kr. hvorefter laugets egenkapital udgør 3.463,61 kr. Det blev besluttet at fortsætte med 0,00 kr. i kontingent. Vi håber fortsat, at der er mange som vil støtte lauget økonomisk som støttemedlemmer A og B. Tak for det.

Der var genvalg til  Mogens Rosengaard. Bent Nielsen, Jens Korning og Per Brun ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen og i stedet blev Morten Hougård, Tøstrup, Steen  Ankersen, Vivild og Jes Høgh Rasmussen, Auning valgt.  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand, Karsten Hansen, Næstformand  Mogens Rosengaard, kasserer  Flemming Andersen, sekretær Mogens Rosengaard og medlemmer Mikal Kjeldsen, Jes Høgh Rasmussen, Steen Ankersen og Morten Hougård. Der var genvalg til bestyrelsessuppleant Peter Hove og Ole Bæk Nielsen blev valgt som suppleant i stedet for Carl-Emil, som ikke ønskede at genopstille. Der var genvalg bilagskontrollanterne Jens Axelsen og Svend Skou.Begge bilagskontrol suppleanter blev genvalgt.

Under punktet eventuelt rette Karsten et stor tak til Jens, Bent, Per og Carl Emil for deres indsats med dels at få lauget etableret i 2010 og dels udviklet lauget til et godt organiseret laug med en masse spændende aktiviteter.

Efter generalforsamlingen holdt Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund et indlæg om status på den kommende hjortevildtforvaltning samt gav information om de analyser, som ligger som baggrund for Danmarks Jægerforbunds oplæg til strategi og paradigme skifte for forvaltningen.

Senest opdateret den 15. juni 2015 af Karsten Hansen