Generalforsamling 2019

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug – referat fra generalforsamling

Tirsdag den 18. juni 2019 blev der afholdt generalforsamling i Ny Ryomgaard, Frederikslundvej 4, v/Mikal Kjeldsen. Der var 37 forventningsfulde medlemmer mødt frem og de fik dels en status på kronvildtforvaltning år 1 og dels status på den kommende dåvildtforvaltning. Efter generalforsamlingen  gav Vildtforvalter Kristian Stenkjær en gennemgang af den nye hjortevildtforvaltningsstrategi for Løvenholm Gods:

Svend Skou blev valgt som dirigent og gav ordet til Karsten, som kunne berette om og gøre status over den nye kronvildtforvaltning og den forestående nye dåvildtforvaltning

For Djursland kom Kronvildt jagttiderne til at se således ud:

 • Kronkalv: 01.09 – 31.01.2018
 • Kronhind: 01.10 – 31.01.2018
 • Spidshjort: 01.09 – 31.01.2018
 • Kronhjort større end spidshjort: 01.10 – 30.11.2017

Endvidere blev det besluttet (forsøgsmæssigt) at indfører skumrings- og dæmringsjagt.

Dåvildtforvaltning

Regionen har i løbet af året afholdt flere møde og indsamlet viden om Dåvildt, som input til den kommende forvaltningsaftale. Alligevel kunne regionen ikke blive enige om en fælles indstilling, hvilket resulterede i, at den Nationale Hjortevildtgruppe besluttede at jagttiderne skulle være som hidtil. Dette betyder, at Dåvildt jagttiderne på Djursland for den sæson 2019 / 2020 bliver. 

 • Dåhjort: 01.09 – 31.01.
 • Då og kalv: 01.10 – 31.01.

Det vil ikke være skumrings- og dæmringsjagt for Dåvildt.

Regionen vil bruge den kommende tid til at blive enig om en forvaltnings rammer for Dåvildt som alle faggrupper kan tilslutte sig.

Vildtindberetning

De nye  muligheder for at give detaljerede information i forbindelse med hjortevildt indberetninger har ca. 600 benyttet sig af på Djursland. Vi har nu et godt indblik i hjortevildtsammensætningen. Bl.a. kan vi se, at der for Kronvildt nedlægges betydelig flere hun kalve end han kalve og at spidshjorte udgør ca. halvdelen af hjorte udbyttet. Se www.fauna.au.dk

Regionens årsrapport 2018 / 2019:

 • Det er regionens vurdering, at forårsbestanden af kronvildt på Djursland i 2019 er steget med ca. 170 krondyr til i alt ca. 3.065 stk.(tidligere: 2.895 dyr). Dette svarer til en tilvækst på ca. 5%.  Specielt Fuglsømose oplever en større vækst til 900 krondyr (+100 dyr).
 • Afskydningen af kronvildt I sæsonen 2017 / 2018 er steget med 5% til i alt 1.017 stk. i f.t. forrige år med 966 stk.
 • Årsrapport for Kronvildt og Dåvildt 2018 / 2019 – se Hjortevildtgruppens rapport 2018-2019 (2)
 • Oversigt over forårsbestand og nedlagt: Kronvildt_Djursland
 • Det er regionens vurdering at forårsbestanden af dåvildt på Djursland i 2019 er steget med ca. 25 dyr til i alt 1.380 stk. (tidligere: 1.355 dyr). Dette svare til en tilvækst på 2%.Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder.
 • Afskydningen af dåvildt er steget med ca. 2 % til I alt 417 stk. i sæsonen 2017 / 2018 i f. t. I forrige år med 408 stk.
 • Oversigt over forårsbestand og nedlagt:  Dåvildt_Djursland

Nyhedsbreve:

Der er i løbet af året sendt 2 nyhedsbreve ud til medlemmerne af lauget.

Øvrige punkter under generalforsamlingen:

Regnskab:

 • Årets resultat viste et underskud på kr. 52,37, som relaterer sig til sidste års generalforsamling (forskel mellem egenbetaling og udgifter til kaffe og kage). Årets kassebeholdning udgør kr. 5.133,24. Regnskabet blev godkendt.

Kontingent:

 • Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent – 0,00 kr.
 • Der er p.t. 140 medlemmer af lauget. En fremgang på 8 medlemmer i forhold til sidste år.

Valg til forskellige poster:

 • Ole Bæk Nielsen blev genvalgt som kasserer
 • Mogens Rosengård ønske ikke genvalg. Der var ingen forslag til ny bestyrelsesmedlemmer.
 • Erik Petersen ønske ikke genvalg. Der var ingen forslag til ny bestyrelsesmedlemmer.
 • Der var genvalg til Peter Hove som suppleant. Det blev valgt at fortsætte med 1 suppleant.

Valg til bilagskontrollanter:

 • Der var genvalg til Jens Axelsen og Svend Skov samt suppleanter Henrik Westergård og Benny Larsen.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og smørebrød og herefter indtog Vildtforvalter Kristian Stenkjær, fra Løvenholm Gods podiet og fortalte om alle de spændende tiltag som godset har igangsat inden for vildtforvaltning med færre jagter, flere aflastningsmarker, ingen fodring, GPS mærkning af kronvildt, samarbejde med naboer etc.

Senest opdateret den 26. juni 2019 af Karsten Hansen