Kronkalve Sept. 2017

I samarbejde med Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund er der sat fokus på og indsamlet data for kronkalve  nedlagt på Djursland i september måned 2017. Nedenfor er gengivet Mads analyse og kommentarer hertil:

Der er sikret data på i alt 19 kalve nedlagt i september måned.

Der er grafisk plottet vægten på de 19 kalve, sammen med de kalve der blev nedlagt (og indleveret data) i Bæredygtig Kronvildtjagt projektperioden fra 2008-2012 i månederne oktober og november.

Måned Gns. vægt Median vægt Min. vægt Max. vægt antal
September 2017 35,3 35 22 47 19
Oktober (2008-2012) 37,2 37 15 52 83
November (2008-2012) 38,1 39 16 50 86

Se grafisk opdeling. Klik Vægtfordeling kalve Djursland

Det ses at kalvene i september er en smule mindre end oktober og november kalve. Det er dog værd at erindre, at 2-3 kg vægt forøgelse på to måneder ikke modsvare den samme forøgelse i kødmængde. Pelsen bliver ved skiftet til vinterpels tungere, og knoglerne vokser ligeledes. Det reelle merudbytte af kød ved lade kalve går i september er derfor relativt begrænset men altså dokumenterbar.

Argumentet for at nedlægge kalve i september er 1) muligheden for at nedlægge kronvildt på arealer, hvor de senere på sæsonen er vanskeligt at møde kronvildt indenfor normal skydetid, 2) det afgørende i at få øget andelen af kalve i udbyttet samt 3) desto flere kalve vi får nedlagt først på sæsonen desto mindre er risikoen for, at hinder bliver skudt væk fra kalve senere på sæsonen, når de større jagter begynder.

Alle tre argumenter er relateret til nødvendigheden af at holde bestandsstørrelse og -adfærd under kontrol for at sikre en bæredygtig forvaltning. I første omgang med fokus på det økonomiske element med respekt for omkostninger i skov- og særligt landbruget. Men et nærmere kig på de 19 kalve som er indrapporteret, kunne også give et fingerpeg om nødvendigheden af at fokusere på det biologiske element. Vægtene på kalvene er på ingen måde alarmerende, og der er ingen tegn på fødebegrænsninger, men af de 19 kalve er kun 4 hjortekalve!

19 kalve et spinkelt grundlag at udtale sig om hele Djurslands kronvildtbestand på, men 13 af de 19 kalve kommer fra Fuglsø Mose laugets område. Her er kønsforholdet ♀:♂ på 9:4. I Bæredygtig kronvildtjagt var 58% af alle kønsbestemte kalve hindkalve. Det er dokumenteret for flere bestande, at når en bestand bliver tæt så forskydes kønsforholdet blandt kalve mod hunkøn. Hvor grelt det er på Djursland kan vi kun fastslå ved fortsat registrering af køn på de nedlagte kalve.

Men hvis vi tager resultatet, at ca. 60% af kalvene i jagtsæsonen er af hunkøn, for pålydende, så starter den skæve kønsfordeling jo allerede på dette stadie, og det bør vi naturligvis have in mente i forhold til ønsket om et ligeligt kønsforhold i vores kronvildtbestande.

Alt dette vil blive dybere behandlet i en artikel i Jæger i løbet af 2018. Skulle du ligge inde med data (dato, køn og opbrækket vægt (inkl. hove dog løb)) så modtager jeg dem fortsat gerne.

Tak til Mads for at vi må gengive analysen.

Senest opdateret den 3. oktober 2017 af Karsten Hansen