Generalforsamling 2017

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug – referat fra generalforsamling

Onsdag den 7. juni 2017 blev der afholdt generalforsamling i Kultur Perronen i Auning. Der var 20 forventningsfulde medlemmer som var mødt frem og de fik dels en status på den kommende hjortevildtforvaltning – hvor er vi – og dels en status over samme emne set fra Danmarks Jægerforbund, repræsenteret ved Mads Flinterup.

Svend Skov blev valgt som dirigent og gav ordet til Karsten, som kunne berette, at bestyrelsen har brugt 99,9% af deres tid i år på at holde trit med den udvikling som den kommende hjortevildt forvaltning har været igennem. Bølgerne har til tider gået meget højt og specielt på de sociale medier, har den kommende forvaltningsramme været drøftet livligt.

D.d. (7/6 2017) er der følgende kendte fakta (viden for lauget):

Miljø og fødevarer minister Esben Lunde Larsen har den 20/12 2016 fremsat forslag til en ny model for jagttider og forvaltning for kronvildt i DK. Disse er som følger:

 • Kronhjort ældre end spidshjort: okt. til 31. dec. Der kan fastsættes lokale jagttider, der er kortere end nævnte og der kan fastsættes 14 dages ekstra jagttid i perioden 1. sept. til 15. okt.
 • Kronkalv: sept. til 28. feb.
 • Kronhind: okt. til 31. jan.
 • Spidshjort: sept. til 31. jan.

Der vil blive mulighed for regionale forsøgsordninger – disse skal dog godkendes af den Nationale Hjortevildt Gruppe.

Herudover vil der være en række tiltag vedr. fodring (indhold) og hvor fodret må placeres i forhold til ejendomsskel og skydetårne. Endvidere vil der være krav om elektronisk indberetning af bl.a. køn og andre informationer til gavn for den kommende forvaltning.

Den regionale hjortevildtgruppe for Djursland (HjortevildtDjursland.dk) har efterfølgende arbejdet videre med ministerens forslag og kommet frem til følgende model for Djursland:

 • Kronhjort ældre end spidshjort: okt. til 30. nov. De 14 dages ekstra jagtdage er placeret i perioden 1 – 15 okt.
 • Kronkalv: sept. til 31. jan.
 • Kronhind: okt. til 31. jan.
 • Spidshjort: sept. til 31. jan.

De nye jagttider er fra 1/9 2017 og gælder 3 år frem.

Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der endnu ikke foreligger en endelig bekendtgørelse – I vil få information herom, så snart denne foreligger.

Regionen har også indstillet, at der skal være en forsøgsordning på Djursland:

 • Som forsøg indføres dæmrings- og skumringsjagt på Djursland med en udvidet skydetid på 1 time (før solopgang og efter solnedgang) i perioden 1.sept. til 31. sept. samt 1/2 time (før solopgang og efter solnedgang) i perioden 1/12 til 31/1. Der vil blive krav om udvidet indberetning af nedlagt hjortevildt i denne periode.

Baggrund for forsøgsordningen: Regionens (HjortevildtDjursland) ønsker at forlænge skydetiden i døgnet indenfor selve jagtiden. HVG Djursland ønsker som udgangspunkt ikke en længere jagtperiode; men vi vil gerne forsøg at skyde flere dyr indenfor den gængse jagttid, således der ikke skabes generelle forstyrrelser ved at forlænge jagttiden ind i februar måned.

Med ovenstående forslag mener HVG Djursland ikke, at der er behov for en jagttid på kronkalve i februar måned.

HVG Djursland har foreslået jagttid på kronhjort i oktober og november måned. Der ønskes ikke udvidet skydetid i disse måneder.

Igen er det vigtigt at være opmærksom på, at forsøgsordningen ikke er godkendt og I vil få information herom, så snart denne foreligger.

De fremsatte forslag om forbud mod driv- og trykjagt i sept. samt fodring med valset korn og kraftfoder (indhold) og afstand til skel / skydetårn (130 m) vil muligvis kræve lovændringer og derfor er det usikkert, om de vil blive indført her og nu.

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, så vil der være forskellige jagttider fra region til region, så tjek jagttiderne når du (også) jager hjortevildt uden for Djursland.

Det var oprindelig planen, at der også skulle have været en revision af forvaltningsplan for dåvildt. På grund af det fremskredne tidspunkt ser det ikke ud til, at der kommer nye jagttider for då- og sikavildt. De nuværende fortsætter.

Vi står alle sammen over for en større udfordring med, at få disse forvaltningstiltag og jagttider forankret i lauget – og specielt overfor andre jægere, som ikke er medlem af lauget OG vi må nok forudse, at der kan komme en del misforståelser / fortolkninger, som kan give nogen utilfredshed. Bestyrelsen håber, at I som medlemmer af lauget vil være med til at sprede budskabet – når det forligger i endelig udformning – og herved være med til at give de nye forvaltningsredskaber en god start.

Regionens årsrapport 2016 / 2017:

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er steget med ca. 30 krondyr til en forårsbestand på i alt ca. 2820 stk. (tidligere 2.795 dyr). Det er specielt de nye områder (Stubbesø, Ramten m.fl.) som viser en vækst, hvorimod områderne Emmesbo og Mejlgård viser en tilbagegang. Afskydningen er steget med 5 % i sæsonen 2015 / 2016 til i alt 891 stk. krondyr (forrige år 847 stk.). Udbyttestatistik for 2016 / 2017 er endnu ikke offentliggjort.

Det er regionens vurdering at dåvildt på Djursland er steget med knap 4% til i alt 1.320 stk. (tidligere 1.270 dyr). Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder

Øvrige punkter under generalforsamlingen:

Regnskab:

 • Årets resultat viste et underskud på kr. 761,00 som dækker over udgifter til sidste års generalforsamling. Årets kassebeholdning udgør kr. 685,61. Regnskabet blev godkendt.

Kontingent:

 • Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent – kr. 0.00. Kontingent blev godkendt.

Valg til forskellige poster:

 • Mogens Rosengård blev genvalgt
 • Ole Bæk Nielsen blev valgt som kasserer i stedet for Steen, som havde ønsket

at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

 • Erik Pedersen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlemmer
 • Øvrige medlemmer i bestyrelsen var ikke på valg og ønskede alle at fortsætte.
 • Der var genvalg til Peter Hove som suppleant og Lars Bo Nielsen ønskede ikke at fortsætte som suppleant. Det blev valgt at fortsætte med 1 suppleant.

Valg til bilagskontrollanter:

 • Der var genvalg til Jens Axelsen og Svend Skov samt suppleanter Henrik Westergård og Benny Larsen.

Efter generalforsamlingen blev der serveret smørebrød og drikkevarer og herefter indtog Mads Flinterup podiet og gav en fin gennemgang af status på den nye forvaltningsaftale og alle fik mulighed for at spørge ind hertil.

 

Senest opdateret den 12. juni 2017 af Karsten Hansen