Nyhedsarkiv

Nyheder Juli måned 2012

Årsrapport for kæbeindsamling 2011  / 2012

Kæberapporten er et af de bedste værktøj vi har til at bevise, vi er på rette vej med hjortevildtforvaltningen på  Djursland. Vores mål for forvaltningen er:
1. større hjorte( 8 år eller over 6 kg. i gevirvægt)
2. dyr ud i nye områder
3. bedre kønsfordeling.

Jeg vil takke de jægere, som hvert år kommer med kæberne fra nedlagt kronvildt. Du kan finde rapporten her.

Der er nu 1 sæson tilbage, hvis der ikke bliver bevilliget 5 år mere. Jeg vil kraftig opfordre alle, der nedlægger, finder eller påkører krondyr om at sende underkæben ind til Danmarks Jægerforbund Kalø.  Så lad os nu i fællesskab hjælpe hinanden her i sidste sæson. Lad os vise vi er værdige  til at få 5 år mere. Du kan finde mere om kæbeprojektet her.

Spidshjortefredningen begynder nu at vise positive resultater. I årsrapport 2011 var der 27 hjorte, der var 10 endere og derover. I  2012 rapporten  er der 40 hjorte, som var 10 endere og derover. Der er blev i alt indleveret 327 kæber fordelt på 64 % hind og 36 % hjort, hvilket er meget flot. Vi skal fortsætte denne linie, hold tilbage med de mellemaldrende hjorte, og skyd nogle flere hinder og kalve især i områder, hvor bestanden ikke ønskes større.

Personer på nye poster

Der har i løbet af foråret og sommeren været valg til de poster, som har med lovgivningen at gøre.

Naturfredningsforeningen har valgt ny præsident. Visepræsidenten Poul Hald Mortensen, som gennem flere år har talt de grønne råds sag i Den Nationale Hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet, stillede op som modkandidat til formanden og tabte med det resultat, at han trak sig fra alle poster. Lidt ærgerligt. Vi havde en god dialog og et godt samarbejde med Poul. Ny på posten i den Nationale Hjortevildtgruppe bliver Bo Håkonsen og præsident  Ella Maria Bisschop- Larsen overtager opgaven i Vildtforvaltningsrådet. Vi håber på et lige så godt samarbejde med dem.

Formanden  i  Den Nationale Hjortevildtgruppe og medlem af Jægerforbundets Hovedbestyrelse Norbert Ravnsbæk  genopstillede ikke til valg i år i Kreds 2. I stedet blev valgt Lars Jensen. Tak til Norbert og velkommen til Lars.

Formandsvalg til Jægerforbundet blev lidt af en gyser, da Claus Lind Christensen opstillede som modkandidat til den nuværende formand Ole Roed Jakobsen. Claus vandt valget med stemmerne 224 mod Oles 143 og er dermed ny formand for Danmarks Jægerforbund. Det er en stor opgave Claus har påtaget sig. Jeg håber og tror han kan løfte den. Den borgfred på 6 år, som Ole fik vedtaget i forbindelse med spidshjortefredningen 21/6 2007, udløber april 2013. Så er det igen de frie markedsmekanismer, der fungerer i Vildtforvaltningsrådet.

Forårets hjortevildttælling, som i rigtig mange år har været udført af Robert Vestergård,  Hjørring, varetages fremover af Jægerforbundet ved Mads Flinterup Kalø.

Opfrisk de jagtetiske regler

Den nye jagtsæson nærmer sig hurtigt. Det kunne måske være en god ide, lige at gennemlæse de jagtetiske regler. Der kan være punkter man måske lige har glemt eller måske ikke vægtet så højt, som vores nabo har. Du finder de etiske regler her.

Et punkt som nabohensyn , var måske værd at dvæle lidt ved. Hjortevildet vandrer tit over store afstande. Derfor er tiden inde til nu at få lavet nogle naboaftaler om afskydningspolitik og hvordan man forholder sig, hvis et påskudt dyr går over skel. Hjortevildet kan let gå 100m selv med en dræbende kugle.

Et andet punkt er Septemberjagt. Septemberjagt på hjort er anstandsjagt, hvor man går ud og vælger den hjort man gerne vil skyde. Trykjagt i september, oven i købet enkelte steder med løse hunde, er en total misforståelse, som vi bør tage afstand fra. Det er ødelæggende for septemberjagten og kimen til at lovgive mod den, til skade for alle andre. Så også her, lad os hjælpe hinanden.

Vi skal huske på, at vi har fået nye navne på centrale poster i vores samarbejdsorganisationer og borgfreden stopper til april 2013. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter det gode samarbejde med hjortevildtforvaltningen og bakker op om de mange spændende tiltage i de lokale hjortevildt laug. Enhver – lille som stor – anledning, som kan sætte hjortevildtforvaltningen i miskredit, kan reslutere i mere eller mindre logiske lovmæssige ændringer.

Go’ sommer!
Lars Kejser.

Nyheder Maj måned 2012

Vil du være med til at sikre flere naturlige fødearealer for hjortevildtet på Djursland?

Under denne overskrift og opfordring overdrog projektgruppen for “Vildtafværgeprojektet Fuglsø Mose” projektet til Hjortevildt Djursland og Djursland Landboforening. Formålet med projektet har været at etablere nogle fodermarker i Fuglsø Mose områder, som har været specielt spændende for hjortevildtet at fouragere på og herved reducere interessen for landbrugets afgrøder.

Hjortevildt Djursland og de lokale laug formænd har sammen med Djursland Landboforening allerede igangsat en række aktiviteter, for at sikre at de gode takter fra projektet kommer til at leve videre. I første omgang gælder det udbreddelse af information og viden om projektet og projektets resultater til hele Djursland. Dette vil ske gennem nyhedsbreve til alle medlemmer af de lokale hjortevildtlaug i løbet af forsommeren. Herudover vil vi løbende informere om aktiviteter for  aflastningsmarker på hjemmesiden.

Du finder rapport om Vildtafværgningsprojektet, faktaark samt nyhedsbrev her.

 

Nyheder April måned 2012

Trofæ aften på Meilgaard Slotskro

Trofæaften på Meilgaard 19/4 2012

Norddjurslands Hjortelaug havde den 19/4 2012 inviteret til Trofæ aften på Meilgaard Slotskro. Der deltog mere end 60 gæster i arrangementet og flere havde taget deres flotte trofæer med. Overjæger Poul Kjeldgård fra Meilgaard var aftenens kyndige dommer og valgte Rasmus Christiansen’s flotte kronhjort fra Sostrup 2 (Hemmed)og Jan Baand’s fantastiske dåhjort fra Sostrup gods som aftens vindere. Jan’s dåhjort blev endvidere kåret til aftenens mest spændende trofæ. Tillykke til d’herrer.

Lars Haugaard, DMU fortalte om kæbeprojektet og vigtigheden af, at vi huske at indlevere kæber fra kronvildt. I år er der indleveret 331 kæber mod 353 kæber forrige år. Faldet skyldes muligvis færre nedlagte stk. kronvildt – det vil resultatet af vildtindberetningen viser. Resultatet af kæbeundersøgelsen vil være klar i begyndelsen af juni måned 2012.

 

Nyheder Marts måned 2012

Årsrapport 2012
Det er regionens vurdering, at det fortsat går fremad med hjortevildtforvaltningen. Der er godt gang i aktiviteterne i de lokale hjortelaug. Der er registreret færre brud på de etiske regler. Bestanden af hjortevildt vurderes til at være status qua eller stigende i enkelte områder. Der er indleveret 331 kæber i år. Sidste år blev der indleveret 353 kæber. Faldet skyldes muligvis den milde vinter med mange foderenheder. Jægerne har i år set mindre hjortevidlt end normalt. Vi venter spændt på vildtudbytte statistikken for at se resultatet.

Udsættelse af revision af jagttider
Vildtforvaltningsrådet har indstillet til ministeren, at revision af jagttiderne udsættes til foråret 2013, med henblik på at de ændrede jagttider kan være gældende fra jagtåret 2014/15.

Nyt bestyrelsesmedlem i Regionen
Jens Christian Dahl, Løvenholm fonden indtræder i regions bestyrelsen fra 1. januar 2012.

Nyheder for regionen 2011

Nyheder Oktober måned

Hjortevildtsæsonen er i gang

Hjortevildtsæsonen er i fuld gang rundt om i Regionen og der er allerede skudt flere flotte hjorte. Alle laug vil meget gerne vise billeder af hjortevildt fra lokal området. Send dine billeder til den lokale formand, som vil sørge for, at dine billeder bliver vist på hjemmesiden.

    Bent flotte hjort nedlagt den 27/10 2011
Se flere billeder under Fuglsø Mose galleri. Klik her. Se flere billeder under Norddjurs galleri. Klik her. Se flere billeder under Løvenholm Fjeld galleri. Klik her.

Regionen har sat som mål, at der for sæsonen 2011 / 2012 bliver indleveret 400 kæber. Dette er en stigning på 15 % i forhold til sidste år, hvor der blev indleveret 353 kæber. Jeg håber meget at vi i år får indleveret flere kæber fra ældre hjorte – de er derude og der bliver også skudt nogle af dem. Der skal også lyde en opfordring til, at der skydes kalve og hinder og spare mellemhjorter især i de områder, hvor bestanden ikke ønskes større. Vi skal alle hjælpe hinanden med kæbeindsamlingen, fortæl naboen hvor skema til indberetning kan hentes og kæberne kan afleveres. Link til kæbeprojektet. Vi kan kun ved fælles hjælp få fremvist et retvisende billede af  udviklingen af hjortevildt på Djursland.

Formand Lars Keiser

 

Nyheder Juli måned

Kæberapport

I starten af juli udkom ”Kæberapporten” fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Du kan læse rapporten her.I jagtsæsonen 2010/11 blev der i alt indleveret 353 kæber. Det er en stigning på 12% i forhold til året før, men da vildtudbyttet ikke kendes på nuværende tidspunkt, er det uvist om der er tale om en større andel af udbytte end tidligere. Jeg er glad for alle de kæber, som er indleveret og meget taknemlig overfor de jægere, som har taget sig tid til at udtage og indsende kæberne.Jeg er i første omgang lidt forbløffet over, at 2/3 af de indleverede kæber stammer fra hundyr. Rapporten angiver en række mulige forklaringer, men for mig at se er den mest åbenlyse den, at vi ikke får så mange hjorte ind, som der reelt nedlægges. En nærmere granskning af tallene viser faktisk, at antallet af kæber indleveret af hjorte er noget nær konstant. Således er stigningen i antallet faktisk baseret på en større andel fra kalve og hinder, hvilket vi kun kan glæde os over. Vi har netop fra den regionale hjortevildtgruppe bedt om, at størstedelen af afskydningen fordeler sig på hinder og kalve, og det er derfor glædeligt, at vi ser en effekt af vores anbefalinger.Jeg glæder mig over at mange jægere,  fik den glæde at nedlægge en kronhjort på Djursland i sidste jagtsæson. Rapporten viser os, at den aldersklasse der bliver nedlagt flest af er 3 års hjortene. Men også de to årige hjorte bliver der nedlagt en del af. Vi har med spidshjorte fredningen en gylden mulighed for at skyde de dårlige 2 og 3 års hjorte væk og lade resten opnå en moden alder.Vi skal være opmærksomme på, at der ved en stor og tæt bestand af krondyr, kan ske en forringelse af deres kondition. Intet i rapporten tyder dog på, at dyrene på Djursland generelt har dårlig kondition. Dette finder jeg særdeles glædeligt.Kæbeprojektet kører endnu to jagtsæsoner, og målet er stadig at få samtlige kæber fra de krondyr, som nedlægges på Djursland. Hver kæbe honoreres med 100,- og et lod i konkurrencen om at vinde en dagsjagt hos Naturstyrelsen, Blåvandshuk.Du kan finde yderligere kommentarer til rapporten her.Knæk og Bræk i den kommende sæson.

Formand Lars Keiser

Nyheder April måned

Midtvejsstatus

Kron- og dåvildttælling 2011. Den 12. april 2011, kl. 19.00 blev 8 observatørhold sendt ud på den årlige kron- og dåvildt tælling på Djursland. Det regnede og blæste meget kraftigt, så forventningerne til at se en masse kron- og dåvildt på markerne var ikke store. Alle hold mødtes igen Kl. 21.30 på Pay and Play Golfcentret ved Nimtofte for at aflægge beretning. Der blev i alt set 295 stk. kronvildt og 85 stk. dåvildt. Dette års observationer var kun en tredje del af, hvad der blev set sidste år. Der er ingen tvivl om, at vejret har haft en stor betydning for dette.

Efterfølgende var der en livlig debat om, hvordan kron- og dåvildtet havde klaret den kolde og barske vinter. Der er umiddelbart ikke noget som tyder på, at hjortevildtet ikke har klaret sig godt. Der er i løbet af foråret set flere store rudler og flere rudler med mange unge hjorte. Et billede som alle observatørerne kunne nikke genkendende til. Det lover godt for den kommende sæson.

Formand Lars Keiser

Nyheder Marts måned

Kæbeindlevering

Midtvejs status: Jægerne på Djursland har i sæsonen 2010 / 2011 indleveret 355 hjortevildtkæber til videre undersøgelse i Norge. Dette er en stigning på 12%  i forhold til sidste år, oplyser DMU. Kæberne er fordelt på 32% kalve, 10% smaldyr og 58% voksne dyr. Den årlige rapport over kæbeundersøgelsen forventes at være klar lige efter sommerferien.

Vi havde oprindeligt sat os et mål på 400 indleverede kæber for sæsonen. Dette tal skal selvfølgelig ses i forhold til, hvor mange dyr som er blevet nedlagt. Dette antal kender vi først når vildtstatistikken er udarbejdet i løbet af efteråret. Vi fornemmer, at der er flere nye jægere i år som har skudt hjortevildt og indleveret kæber. Endvidere er der meldinger om, at der er nedlagt hjortevildt i områder, hvor der ikke tidligere er nedlagt hjortevildt.  Det bliver spændende  at få de forskellige rapporter og heraf se, hvordan hjortevildtforvaltningen udvikler sig på Djursland.

Formand Lars Kaiser

Dåhjort i knibe

Endnu engang har der desværre været et eksempel på, hvor galt det kan gå når der efterlades reb i naturen til skade for vores hjorte.

Dåhjort i knibeSøndag den 6 marts gik Jens Lønstrup fra Hornslet en tur på ved jagtreviret med sin hund Jack. På et tidspunkt fik hunden tydeligt færd af hvad der senere viste sig at være en dåhjort som var fanget af et efterladt nylonreb.

Heldigvis havde hjorten tilsyneladende ikke været fanget i længere tid. Jens skyndte at få assistance fra sin søn Lars hvorefter hjorten efter noget tummel blev overmandet og frigjort. Hjorten kvitterede for friheden med at give Jens Lønstrup et trælår med et bagbensspark.

Vi henstiller til, at reb ikke efterlades i naturen og opfordrer på det kraftigste til, at rebstumper samles op hvis de findes på reviret.

Nyhedsbrev Februar

Nyhedsbrevet indeholder information om baggrund for skift af hjemmeside, status på det nye laug Stubbesø Hjortevildtlaug samt ønske om nye laug omkring Rosenholm og Mols.

Lars Kaiser giver første fornemmelse af, hvordan sæsonen 2010 / 2011 har forløbet rent vildtudbyttemæssigt. Der er flere rapporter om nedlagt hjortevildt i områder, hvor der normalt ikke nedlægges hjortevildt og næsten alle steder er der set flere og større hjorterudler end tidligere. Rapporterne indikere også at udbyttemæssigt har det været en god sæson. Så alt i alt ser det ud til, at forvaltningsarbejdet går i den rigtige retning.

Vi skal alle huske, at få indleveret kæber fra hjortevildt inden den 15/2 2011 og få vildtudbytteregistreringen på plads inden den 31/3 2011. Mangler du indberetningsskema til kæber, så kan du finde den her.

Opskriften på de 3 slags hjortepølser diskuteres

Vildtmenu aften

Den 5/2 2011 blev der med stor succes afholdt Vildtmenu aften på Mosebrugsmuseet i Stenvad med 120 deltagere. Arrangørerne var de lokale laug: Norddjurs, Fuglsø Mose og Løvenholm – Fjeld.

Fuglsø Mose Krondyrlaug har  den 22/1 2011 afholdt fællesjagt i laug området med mere end 50 deltagere. Et rigtig godt initiativ, hvor nabojægere mødtes og fik en god snak. Der er allerede planlagt lignende aktivitet til næste år.

Se hele nyhedsbrevet her.

 

Nyheder fra regionen 2010

Formand Lars Keiser samler op på aktiviteterne i regionen. Der er roser til jægerne, men også opfordring til fortsat fokus på jagtetik og brug af schweisshunde. Landbruget rapporterer om omfattende markskader og Djurslands Landboforening har fremsat forslag om udvidet jagttid med 1 1/2 time før solopgang og nedgang på kronvildt. Der opfordres til at der skydes 25% flere kalve og hinder end sidste år og så skal vi huske at indleverer kæberne. Du kan læse meget mere om aktiviteterne her.

Opdateret: 29.10.2010

Indslag om forskningsprojekt med Djurslands kronvildt – på stiften.dk

Flemming Højer og Mads Flinterup har udarbejdet et indslag om forskningsprojektet – Djurslands kronvildt på stiften.dk. Indslaget viser nogle dejlige billeder af hjortevildt på Djursland og giver en status på forskningsprojektet med indsamling af kæber fra kronvildt og en fin præsentation af hvordan kæber tages ud og hvordan indberetningsskemaet skal udfyldes. Se indslaget her.

Opdateret: 26.10.2010

Kæbeindsamling 2010

Hjortevildt Djursland har opsat som mål, at der bliver indleveret 400 kronvildtkæber for 2010 / 2011 – mod 320 kæber sidste år – en stigning på 25%. Der er en masse aktiviteter og fokus på indsamlingen i de respektive laug og vi håber derfor, at vi kan fortsætte den positive udvikling med indsamling af kæber, udtaler Lars Keiser.

Årsrapport: Kæbeindsamling fra kronvildt på Djursland 2009 / 2010 giver en mængde ny viden om kronvildt på Djursland. Rapporten er tilgængelig her.

Kæbeindberetningsskemaet er blevet revideret for 2010 og er tilgængelig her.

NB: Du modtager også i år 100 kr. for hver kæbe, som du indleverer. Herud-over deltager du i lodtrækningen om en dagjagt på kronvildt i Blåvandshuk.

Opdateret: 26.08.2010

Registrering af nataktive dyr på Djursland

I samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Naturfredningsforening går Danmarks Jægerforbund nu i gang med at registrere udvalgte dyrearter i det åbne land. Djursland er i den forbindelse udpeget som registreringsområde.

Registreringen vil blive foretaget af frivillige, som i aftentimerne med kraftige lygter vil lyse over enge, høstede marker med mere, og registrere hjortevildt, ræv, hare, grævling og andre mårdyr. Registreringen vil foregå fra asfaldveje i perioden 1. sepember til 1. december. Læs mere om registreringen her.

Opdateret: 26.08.2010

Hvor vil vi hen med hjortevildtforvaltningen på Djursland?

Siden 2004 har der været nedsat regionale hjortevildtgrupper til at sikre en lokalforankret forvaltning af kron- og dåvildt. Jeg har haft det privilegium at være formand for gruppen siden starten, og er netop blevet udpeget af Jægerforbundet til at varetage endnu en periode i spidsen for gruppen. Anders Hillerup fra Rosenborg er kommet ind i gruppen som Skovforeningens repræsentant i gruppen. Gruppen er derudover uændret ovenpå den udpegningsrunde som Vildtforvaltningsrådet netop har været igennem i de 12 regionale grupper.

Den nye Jagttidsbekendtgørelse har givet en yderligere 3-årig fredning af kronspidshjorten, og det er jeg personlig glad for, fordi jeg oplever, at der er kommet langt flere 2- og 3 års hjorte. Det er selvfølgeligt ikke nogen overraskelse, men jeg har samtidig med glæde noteret mig, at netop det har skabt grobund for en dialog om hvilke unge hjorte, der bør skyde og hvilke der bør gå til en moden alder.

Vi har henover foråret fået etableret en række nye hjortevildtlaug for at sikre, at forvaltningen kommer helt ud til de lokale. Vi har nu ikke mindre end fem hjortelaug på Djursland. Samtidig har vi på Djursland den glæde, at der foregår forskning og forsøg med kronvildt. Her tænker jeg specifikt på det 5-årige kæbeprojekt som DMU, Aarhus Universitet med stor hjælp fra de lokale jægere står for. Samt det projekt som Djursland Landboforening har sat i gang med vildtafgrøde omkring Fuglsø Mose.

Det betyder at vi på Djursland er langt fremme, når det gælder kronvildt. Det betyder også at mange øjne hviler på os fra den omkring liggende verden.

Ved en tælling af kronvildt i april måned i det skovbælte, der strækker sig fra Skaføgård i sydvest til Sostrup i nordøst, fik vi syn for sagen om hvor meget kronvildt der er, her på Djursland. Der er intet, der tyder på, at vi er i nærheden af at nedlægge, hvad der svarer til tilvæksten i vores bestand af kronvildt. Det betyder at bestanden i den kommende jagtsæson formentlig er større end nogensinde. Der er landmænd som lider økonomisk under kronvildtet, men der er samtidig et kraftigt ønske om at kronvildtet spreder sig til nye områder særligt på Syddjurs.

På denne baggrund vil vi i Hjortevildtgruppen Djursland gerne invitere til debatmøde på Ryomgård Hotel tirsdag den 11. maj. Debatten vil tage udgangspunkt i tre konkrete udfordringer:

  • Hvilket bestandsniveau kan accepteres af Landbruget, Skovbruget, Naturfredningsforeningen og Jægerne?
  • Hvorledes bliver vi bedre til at arbejde sammen på tværs af ejendomsskel?
  • Hvorledes sikre vi at flere hjorte, når en alder på 8-12 år?

På mødet vil der være repræsentanter centralt fra Landbruget, Skovbruget, Naturfredningsforeningen og Jægerforbundet. Samtidig vil de foreløbige resultater fra Kæbeundersøgelsen 2009/10 blive præsenteret ved Lars Haugaard fra DMU, Aarhus Universitet.

Mødet foregår Ryomgård Hotel tirsdag den 11. maj kl. 19.00-22.00

Pris 50,- som betales ved indgangen er inkl. kaffe og kage.

På vegne af Hjortevildtgruppen Djursland

Lars Keiser

Solkalender

Man har i Hjortevildt Djurslands regi arbejdet på at på lavet en solkalender med de aktuelle tider, lige til at komme i lommen og tage med, så man aldrig er i tvivl om åbningstider og lukketider.

Kalenderen er nu færdig trykt og kan rekvireres ved henvendelse til de lokale laug eller til vores sponsor HSM.

 Krondyrkæber Djursland

Jagtsæsonen er jo ved at være ovre. Vi vil i den forbindelse bede Jer om at minde jægere, som har nedlagt kronvildt på Djursland i indeværende jagtsæson, om at kæberne bedes være indleveret senest den 15. februar. Derved kan vi hurtigst muligt for sendt kæber til Norge m.v. således at vi kan få lavet en tilbagemelding til jægerne hurtigere end det blev tilfældet i år.

Det kan nemmest gøres, ved lige her at åbne indbretnings skemaet.

Det er noget der i den sidste ende kommer os selv tilgode, fordi man i det lange løb vil få mulighed for at måle effekten af, for vores vedkommende, fredningen af spids hjorten og vil give os mulighed for yderligere indflydelse.

Der er også mulighed for at se nyt angående kæber m.m. på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside klik her og kom videre.

Carsten Riis Olesen, DMU, Kalø, Aarhus Universitet har udfærdiget en årsrapport over undersøgelsen omkring nedlagt kronvildt på Djursland. Klik her for at hente rapporten og se det spændende nyt og den interessante udvikling og følg resultaterne af jeres indberetninger.

Endnu engang vil vi på det kraftigste opfordre jer til at indberette og indsende jeres kæber fra nedlagt hjortevildt i denne sæson

Senest opdateret den 5. maj 2014 af Karsten Hansen