Vedtægter

Af , 13/01/2014 20:43

VEDTÆGTER FOR NORDDJURSLANDS HJORTELAUG
1. Navn og hjemsted

Laugets navn er Norddjursland Hjortelaug

Laugets hjemsted er Norddjurs Kommune.

2. Formål og opgaver

Laugets formål er, gennem gensidig dialog mellem jægere, skovejere og landmænd, at forvalte den i området værende hjortebestand og udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.

Af aktiviteter kan nævnes:

– Dialog og erfaringsudveksling med de regionale hjorte- og kronvildtsgrupper
– Generel erfaringsudveksling og dialog.
– Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale bestand vurderes herunder afskydningsmængde, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse.
– Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift.
– Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader.
– Gæstebesøg fra f.eks. landbrugs- og skovbrugskonsulenter.
– Gæstebesøg fra schweisshundeførere – hvordan reduceres anskydninger.
– Gæstebesøg fra slagtere / kokke – hvordan udnyttes kødet bedst?
– Dialog med andre krondyrlaug/ hjortelaug.

Desuden har lauget det formål at være fælles talerør overfor:

– Foreninger og myndigheder.
– Skov- og Naturstyrelsen.
– Dansk Jægerforbund.
– Lokalbefolkning – turister.

3. Optagelse

Lauget kan som medlemmer optage enhver jordejer, aktiv jæger, jagtlejer, landmænd, forpagter og skovbruger indenfor det af lauget fastlagte område.

4. Ophør

Udmeldelse af lauget skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Lauget kan slette et medlem som er i restance med kontingentbetalingen.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af lauget i overensstemmelse med jægerforbundets vedtægter §§ 36-41 (tjek)

Medlemskabets ophør berettiger ikke til refusion af indbetalt kontinent eller andel i laugets formue.

5. Kontingent

Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Kontingentet forfalder til betaling efter nærmere meddelelse fra bestyrelsen.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for særlige medlemmer.

Medlemmerne hæfter ikke for laugets forpligtelser.

6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle laugets anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned første gang i august 2008..

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsens sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

Såfremt indkaldelsen af en eller anden grund ikke er fremkommet til enkelte medlemmer, er disse selv forpligtet til at henvende sig til lauget for at få indkaldelsen tilsendt.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om laugets virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og/eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
10. Eventuelt.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

8. Afstemninger

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Hvert medlem har en stemme. Herfra gøres dog undtagelse for så vidt angår ejendomme under 100ha. Her gælder det, at der alene kan udøves en stemme, uanset at både ejer og konsortier måtte være medlemmer i lauget. Et konsortium over 100 ha har en stemme.

Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, ellers hvis mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger vedtages med simpelt absolut flertal, medmindre andet fremgår af vedtægter.

Ændringer i disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer samt eventuelle fuldmagter stemmer derfor.

9. Bestyrelsen

Bestyrelsen og revisorerne der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af lauget.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

I videst muligt omfang skal bestyrelsen bestå af repræsentanter for lodsejere, jægere, jordbrugere, skovbrugere og jagtlejere.

Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 4 bestyrelsesmedlemmer, formand og kasserer for to år.

Formand og kasser vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller når 3 ud af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Revisorer vælges blandt medlemmerne.

10. Tegningsret

Lauget tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Meddelelse af skriftlig fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

11. Formue og regnskab

Regnskabsåret løber fra 1/7 til 30/6.

12. Revision

De to revisorer, der vælges af og iblandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette.

Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at lauget administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

13. Sammenlægning.

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, at lauget sammenlægges med andre laug, således at laugets aktiver og passiver overtages af det fortsættende fælleslaug.

14. Opløsning

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtage at lauget opløses.

I tilfælde af opløsning udloddes formuen ikke til medlemmerne, men udloddes til ”Jægernes Naturfond”.

15. Ikrafttræden

Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2007 træder i kraft, når de er godkendt.

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamling den 29. marts 2007.

Formand

Kasserer

Revisor

Dirigent

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy